Odbierz bezzwrotną dotację nawet do 34.500 zł brutto na budowę energooszczędnego domu w prefabrykacie drewnianym! Gwarantuje to rządowy program NFOŚ i GW: „Poprawa, jakości powietrza. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”.

Nasi rekomendowani wykonawcy w prefabrykowanym szkielecie drewnianym spełniają kryteria tego programu i budują domy w standardzie unijnym przewidzianym na rok 2021, gdzie wskaźnik Energia pierwotna  ≤ 70 kWh/m2/rok.  Zapraszamy do budowy domów z nami. Pomożemy uzyskać tę bezzwrotną dotację i oczywiście wybudować wspaniały dom:)

Szczegółowo o ENERGII PIERWOTNEJ, UŻYTKOWEJ I KOŃCOWEJ pisaliśmy w artykule tutaj: http://brokerbudowydomow.pl/dom-energooszczedny

Program priorytetowy „Poprawa, jakości powietrza. Część 7) Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych” jest jednym z głównych działań projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Lasami Państwowymi pn. „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”, który jest uzupełnieniem rządowego programu „Mieszkanie plus”, a tym samym odpowiedzią na niewystarczającą liczbę mieszkań na polskim rynku.

Rodzaje przedsięwzięć

  1. budowa domu drewnianego jednorodzinnego,
  2. zakup domu drewnianego jednorodzinnego,
  3. domy, o których jest mowa w pkt. 1) i pkt. 2) powyżej, zrealizowanych w okresie kwalifikowalności, ale przed podpisaniem umowy o kredyt z dotacją.

 

Kryteria budynków

  1. Przedsięwzięcie musi spełniać standard energetyczny określony w ust. 7.2. Przez dom drewniany jednorodzinny należy rozumieć budynek wykonany w technologii drewnianej wolno stojący albo samodzielną część domu bliźniaczego, albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.
  2. Przez budynek wykonany w technologii drewnianej należy rozumieć budynek zrealizowany na podstawie projektu budowlanego, z którego jednoznacznie wynika, że: drewno stanowi co najmniej 50 % całkowitej masy części nadziemnej tego budynku oraz część wykończenia (do masy całkowitej budynku nie wlicza się posadowienia i podpiwniczenia),
  3. Dotacja dla beneficjentów realizujących budowę lub zakup budynków wykonanych w standardzie budynku o niskim zużyciu energii, o którym jest mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która wdraża do krajowego porządku prawnego część postanowień dyrektywy 2010/31/UE, wynosi 230 zł brutto / 1m² powierzchni użytkowej […] Dotacje mogą otrzymać jedynie beneficjenci realizujący przedsięwzięcia budowy lub zakupu domów jednorodzinnych drewnianych o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m². W przypadku budowy lub zakupu domu o powierzchni użytkowej większej niż 150 m², dotacja zostanie przyznana tylko kwoty obliczonej jako iloczyn 230 zł/m2 x 150 zł = 34 500 zł.

 

Całość programu w linku poniżej.

 

Pobierz ten artykuł w wersji .pdf:

Pobierz