Jednym z najważniejszych parametrów ceramiki budowlanej jest tzw. współczynnik przenikania ciepła (U). To właśnie od niego zależy, czy wznoszone ściany będą odpowiednio izolować pomieszczenia i czy wnętrze budynku zapewni mieszkańcom komfort cieplny. Sprawdźmy, czym jest wspomniany współczynnik i co na jego temat mówią przepisy.

Izolacyjność cieplna budynków – przepisy

Wszystkie przegrody, do których zaliczyć można m.in. ściany, drzwi czy stropy wznoszonych budynków, muszą spełniać surowe normy izolacyjności cieplnej. Ma to doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii, potrzebnej na zachowanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń.

Materiały budowlane użyte np. do wznoszenia ścian, w tym oczywiście ceramika budowlana, muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami cieplnymi. Przy wyborze ceramiki budowlanej należy zwracać uwagę na współczynnik przenikalności ciepła (U) czy współczynnik przewodzenia ciepła.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych wynosi 0,23 W/(m2K). Rozporządzenie przewiduje tez kolejne zmiany i zaostrzanie przepisów – od roku 2021 współczynnik U dla ścian ma zostać zmniejszony do 0,20 W/(m2K). W związku z tym planując budowę, warto już dziś wziąć pod uwagę przepisy, które już niebawem wejdą w życie.

Współczynnik przenikania ciepła – ceramika budowlana

Współczynnik przenikania ciepła U wyrażany jest w jednostkach W/(m2K). Umożliwia on określenie wielkości przepływu ciepła dla danych przegród (w przypadku ceramiki budowlanej dla ścian) – przy założeniu, że po obu stronach przegrody panuje różnica temperatur w wysokości 1K.

Współczynnik przenikania ciepła pozwala oszacować straty cieplne dla każdej przegrody. Im niższa wartość współczynnika U, tym lepiej. Oznacza to, że ubytki ciepła są niewielkie.

Od czego zależy wartość współczynnika U? Między innymi od grubości oraz rodzaju ceramiki budowlanej lub innych materiałów, a także charakteru danej przegrody.

Współczynnik przenikania a współczynnik przewodzenia ciepła

Zdarza się, że pojęcia współczynnik PRZENIKANIA i współczynnik PRZEWODZENIA ciepła są ze sobą mylone. W rzeczywistości oznaczają jednak coś innego, choć współczynnik przewodzenia ciepłą wpływa na współczynnik przenikania ciepła.

Współczynnik przewodzenia ciepła wyrażany jest symbolem λ (lambda) i podawany w jednostkach W/(mK). Oznacza cechę materiału budowlanego, a nie jak współczynnik U – cechę konkretnej przegrody, np. ściany. Znajomość współczynnika przewodzenia ciepła λ dla ceramiki budowlanej jest konieczna, aby wyznaczyć współczynnik U. Wyraża to wzór U=λ/d (gdzie d oznacza grubość przegrody).

Jak to się ma do rzeczywistości? Jeśli do budowy domu wykorzystuje się ceramikę budowlaną lub inne materiały o niskim współczynniku λ, oznacza to, że ściany budynku mogą być cienkie, a zarazem zapewniać odpowiednią izolacyjność cieplną.

 

Artykuł sponsorowany